List.selectedItems

可用性

Flash Player 6.0.79。

版本

Flash MX 2004。

用法

listInstance.selectedItems

描述

属性(只读);所选项目对象组成的数组。在多选列表中,selectedItems 允许您以项目对象的形式访问选中的项目组。

范例

以下范例会获取一个所选项目对象的数组:

var myObjArray = myList.selectedItems; 

另请参见

List.selectedIndex, List.selectedItem, List.selectedIndices