List.selectedIndex

可用性

Flash Player 6.0.79。

版本

Flash MX 2004。

用法

listInstance.selectedIndex

描述

属性;单选列表的已选择索引。如果没有选中任何内容,则该值是未定义的;如果有多项所选内容,则该值等于最后选中的项目。如果您为 selectedIndex 分配一个值,就会清除当前所做任何选择,并且会选中所指明的项目。

范例

在本例将选择当前所选项目之后的项目。如果没有可选择的项目,则选择项目 0,如下所示:

var selIndex = myList.selectedIndex;
myList.selectedIndex = (selIndex==undefined ?0 : selIndex+1); 

另请参见

List.selectedIndices, List.selectedItem, List.selectedItems