List.selectedItem

可用性

Flash Player 6.0.79。

版本

Flash MX 2004。

用法

listInstance.selectedItem

描述

属性(只读);单选列表中的项目对象。(在有多个选中项目的多选列表中,selectedItem 将返回最近选中的项目。)如果没有所选内容,则该值是未定义的。

范例

在本例将显示选中的标签:

trace(myList.selectedItem.label); 

另请参见

List.selectedIndex, List.selectedIndices, List.selectedItems