Sound.setVolume()

可用性

Flash Player 5。

用法

my_sound.setVolume(volume)

参数

volume 一个从 0 到 100 之间的数字,表示声音级别。100 为最大音量,而 0 为没有音量。
默认设置为 100。

返回

无。

说明

方法;设置 Sound 对象的音量。

示例

下面的示例将音量设置为 50%,并随时间的推移,不断地将声音从左扬声器逐渐传输到右扬
声器:

onClipEvent (load) {
  i = -100;
  my_sound = new Sound();
  my_sound.setVolume(50);
}
onClipEvent (enterFrame) {
  if (i <= 100) {
    my_sound.setPan(i++);
  }
}

另请参见

Sound.setPan()Sound.setTransform()